Broedvogels


Broedvogelinventarisaties worden uitgevoerd volgens de BMP methode van Sovon. Meestal in het kader van SNL (Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer). Deze inventarisaties worden uitgevoerd in de periode van 1 april t/m 15 juli. De vogels worden herkend aan de zang. Dit is tevens een aanwijzing dat er een broedterritorium aanwezig is. Door middel van een bepaalde rekenmethode wordt na afloop van de vijf rondes een overzichtskaart van de aanwezige broedgevallen in het betreffende gebied samengesteld. Aan de hand waarvan de effectiviteit van subsidies kan worden vastgesteld.


prev next